ข่าว

ชื่นชม น้องนุ่น เรียนจบนิติศาสตร์ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ในวัย 18 ปี

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเป็นอย่ างมาก เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก PR Ramkhamhaeng University ของฝ่ายประช าสัมพั นธ์

มหาวิทย าลัยรามคำแหง มีการโพสต์เรื่องราวน่ายินดีและน่าภูมิใจ ของนางสาวเอษรา ขุนทอง หรือ นุ่น ที่สามารถเรียนจบปริญญ าตรี

ได้รับเ กียรตินิยมอันดั บ 1 เป็นนิติศ าสตรบัณฑิต คณะนิติศ าสตร์ มหาวิทย าลัยรามคำแหง ทั้งที่อายุ 18 ปีเท่านั้น

น้องนุ่น ได้สอบเทียบหลักสู ตรการศึกษานอกโ ร งเรียนในระดั บมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา GED โดยใช้เวลาทั้งสิ้ น 3 ปี

นอกจากนี้ ยังผ่านการรอบรมวิช าทนายความแห่งสภาทนายความรุ่นที่ 54 สอบเนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 73 โดยสอบไ ล่ได้ลำดั บที่ 3

เมื่ออายุ 19 ปี อีกด้วย สมัยที่น้องนุ่นเป็นนักศึกษา ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทย าลัยไปแข่งขันรายการต่าง ๆ มากมาย ได้แก่

แข่งขันอนุญาโตตุลาการ ระหว่างประเทศ Willem C. Vis(East) International Commercial Arbitration Moot ณ เขตบริหาร

การปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน แข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

เป็นนักศึกษาคณะนิติศ าสตร์ ม.รามคำแหง ที่ผ่านการอบรม “ประกาศนียบั ต รชั้นสูง

ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญ า” จัดโดยสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา น้องนุ่น ได้บอกว่า มหาวิทยาลัยให้อิสระ

ในการวางแผนการเรียน

 

การจัดเวลาของตัวเองจึงสำคัญมาก ต้องวางแผนว่าแต่ละวันจะทำอะไร เพื่อให้มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ

และมีเวลาเรียนอย่ างสมดุลได้ เรื่องการลงทะเบียน จะดูรหัสวิช า วันเวลาเรียน และวันสอบไม่ให้ช นกันหรือติดกันมากเกินไป

โดยลงทั้งเทอมปกติและซัมเมอร์ เข้าห้องเรียนทุกคาบ ทุกเซคชั่น เพราะถึงแม้เ นื้ อหาที่เรียนทั้งสองเซคชั่นจะมีเ นื้ อหาคล้ายกัน

แต่วิธีการสอนของอาจารย์จะต่างกัน ทำให้ได้ความรู้และมุมมองที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีโอกาสทบทวนเนื้อหาด้วย

ส่วนหลังค าบเรียน จะเก็บข้อสงสัยไปถามอาจารย์ หรือถ้าอ่านแล้วเจอประเ ด็ นสงสัยจะจดไว้นำมาถามอาจารย์ในค าบเรียนเสมอ

ถ้าหากค าบไหนไม่ได้เข้าเรียนก็จะดูย้อนหลังให้ครบ เพื่อจดเลกเชอร์ให้ทันในทุกบทเรียน

ที่มา : Ramkhamhaeng